JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

172 COLUMNS | 3 INDEXES | Print definition?812 | 42 | F42UI01 TABLE

42: Sales Management
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1812F42UI01ZH1723SO Header Cache File (MBF)Regular Work Files42B: Sales Order EntryNo
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT ZHCTID, ZHJOBS, ZHPEID, ZHTCID, ZHACTN, ZHKCOO, ZHDOCO, ZHDCTO, ZHSFXO, ZHMCU, ZHCO, ZHOKCO, ZHOORN, ZHOCTO, ZHRKCO, ZHRORN, ZHRCTO, ZHAN8, ZHSHAN, ZHPA8, ZHDRQJ, ZHTRDJ, ZHPDDJ, ZHOPDJ, ZHADDJ, ZHCNDJ, ZHPEFJ, ZHPPDJ, ZHVR01, ZHVR02, ZHDEL1, ZHDEL2, ZHINMG, ZHPTC, ZHRYIN, ZHASN, ZHPRGP, ZHTRDC, ZHPCRT, ZHTXA1, ZHEXR1, ZHTXCT, ZHATXT, ZHPRIO, ZHBACK, ZHSBAL, ZHHOLD, ZHPLST, ZHINVC, ZHNTR, ZHANBY, ZHCARS, ZHMOT, ZHCOT, ZHROUT, ZHSTOP, ZHZON, ZHCNID, ZHFRTH, ZHAFT, ZHFUF1, ZHFRTC, ZHMORD, ZHRCD, ZHFUF2, ZHOTOT, ZHTOTC, ZHWUMD, ZHVUMD, ZHAUTN, ZHCACT, ZHCEXP, ZHSBLI, ZHCRMD, ZHCRRM, ZHCRCD, ZHCRR, ZHLNGP, ZHFAP, ZHFCST, ZHORBY, ZHTKBY, ZHURCD, ZHURDT, ZHURAT, ZHURAB, ZHURRF, ZHUSER, ZHPID, ZHJOBN, ZHUPMJ, ZHTDAY, ZHAPTS, ZHEDF2, ZHMAXO, ZHMINO, ZHSI01, ZHEDSP, ZHDTE, ZHADVP, ZHCP01, ZHUMB1, ZHBUMC, ZHCRDC, ZHCRRD, ZHCPGP, ZHLNIX, ZHORNN, ZHAPRC, ZHAOPN, ZHFY, ZHCTRY, ZHTRR1, ZHTRR2, ZHCRCM, ZHTRD1, ZHTRD2, ZHDCFL, ZHRCUP, ZHLNID, ZHVVTX, ZHTRAR, ZHEXR0, ZHCRCE, ZHIAN8, ZHIR01, ZHIR02, ZHIR03, ZHIR04, ZHIR05, ZHVR03, ZHSOOR, ZHPMDT, ZHRSDT, ZHRQSJ, ZHPSTM, ZHPDTT, ZHOPTT, ZHDRQT, ZHADTM, ZHADLJ, ZHPBAN, ZHITAN, ZHFTAN, ZHDVAN, ZHDOC1, ZHDCT4, ZHCORD, ZHBSC, ZHBCRC, ZHAUFT, ZHAUFI, ZHOPBO, ZHOPTC, ZHOPLD, ZHOPBK, ZHOPSB, ZHOPPS, ZHOPPL, ZHOPMS, ZHOPSS, ZHOPBA, ZHOPLL, ZHSOEF, ZHPRAN8, ZHOPPID, ZHSDATTN, ZHSPATTN, ZHOTIND, ZHPRCIDLN, ZHCCIDLN, ZHSHCCIDLN FROM F42UI01

TOP812 | 42 | F42UI01 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1ZHCTIDComputer IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
2ZHJOBSJob NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
3ZHPEIDProcess IDNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
4ZHTCIDTransaction IDNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
5ZHACTNAction CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
6ZHKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
7ZHDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
8ZHDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
9ZHSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
10ZHMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
11ZHCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
12ZHOKCODocument Company (Original Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
13ZHOORNOriginal Order NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
14ZHOCTOOriginal Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
15ZHRKCOCompany - Key (Related Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
16ZHRORNRelated PO/SO/WO NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
17ZHRCTORelated PO/SO/WO Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
18ZHAN8Address NumberNumericUDC80 Allow NULL? 
19ZHSHANAddress Number - Ship ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
20ZHPA8Address Number - ParentNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
21ZHDRQJDate - RequestedDateGeneric Edit60
22ZHTRDJDate - Order/TransactionDateGeneric Edit60
23ZHPDDJDate - Scheduled PickDateGeneric Edit60
24ZHOPDJDate - Original Promised DeliveryDateGeneric Edit60
25ZHADDJDate - Actual Ship DateDateGeneric Edit60
26ZHCNDJDate - CancelDateGeneric Edit60
27ZHPEFJDate - Price Effective DateDateGeneric Edit60
28ZHPPDJDate - Promised ShipmentDateGeneric Edit60
29ZHVR01ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
30ZHVR02Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
31ZHDEL1Delivery Instructions Line 1StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
32ZHDEL2Delivery Instructions Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
33ZHINMGPrint MessageStringUDC (40 PM)100 Allow NULL? 
34ZHPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
35ZHRYINPayment InstrumentCharacterUDC (00 PY)10 Allow NULL? 
36ZHASNPrice and Adjustment ScheduleStringUDC (40 AS)80 Allow NULL? 
37ZHPRGPPricing GroupStringUDC (40 PC)80 Allow NULL? 
38ZHTRDCDiscount - TradeNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
39ZHPCRTPercent - RetainageNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
40ZHTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
41ZHEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
42ZHTXCTCertificate Tax ExemptionStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
43ZHATXTAssociated TextCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
44ZHPRIOPriority - ProcessingCharacterUDC (H40 PR)10 Allow NULL? 
45ZHBACKBackorders Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
46ZHSBALSubstitutes Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
47ZHHOLDHold Orders CodeStringUDC (42 HC)20 Allow NULL? 
48ZHPLSTPrice Pick List (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
49ZHINVCInvoice CopiesNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
50ZHNTRNature of TransactionStringUDC (00 NT)20 Allow NULL? 
51ZHANBYBuyer NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
52ZHCARSCarrier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
53ZHMOTMode of TransportStringUDC (00 TM)30 Allow NULL? 
54ZHCOTConditions of TransportStringUDC (00 TC)30 Allow NULL? 
55ZHROUTRoute CodeStringUDC (42 RT)30 Allow NULL? 
56ZHSTOPStop CodeStringUDC (42 SP)30 Allow NULL? 
57ZHZONZone NumberStringUDC (40 ZN)30 Allow NULL? 
58ZHCNIDContainer I.D.StringGeneric Edit200 Allow NULL? 
59ZHFRTHFreight Handling CodeStringUDC (42 FR)30 Allow NULL? 
60ZHAFTApply Freight - Y/NCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
61ZHFUF1AIA Document FlagCharacterUDC (H40 FU)10 Allow NULL? 
62ZHFRTCFreight Calculated (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
63ZHMORDMerge Orders (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
64ZHRCDReason CodeStringUDC (42 RC)30 Allow NULL? 
65ZHFUF2Post QuantitiesCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
66ZHOTOTAmount - Order GrossNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
67ZHTOTCAmount - Total CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
68ZHWUMDUnit of Measure - Weight DisplayStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
69ZHVUMDUnit of Measure - Volume DisplayStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
70ZHAUTNAuthorization Number - Credit ApprovalStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
71ZHCACTAccount Number - Credit/BankStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
72ZHCEXPDate - Expired (Julian)DateGeneric Edit60
73ZHSBLISubledger Inactive CodeCharacterUDC (00 SI)10 Allow NULL? 
74ZHCRMDSend MethodCharacterUDC (00 SM)10 Allow NULL? 
75ZHCRRMCurrency Mode-Foreign or Domestic EntryCharacterUDC (H00 CY)10 Allow NULL? 
76ZHCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
77ZHCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
78ZHLNGPLanguageStringUDC (01 LP)20 Allow NULL? 
79ZHFAPAmount - Foreign OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
80ZHFCSTAmount - Foreign Total CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
81ZHORBYOrdered ByStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
82ZHTKBYOrder Taken ByStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
83ZHURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
84ZHURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
85ZHURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
86ZHURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
87ZHURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
88ZHUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
89ZHPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
90ZHJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
91ZHUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
92ZHTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
93ZHAPTSPartial Line Shipments Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
94ZHEDF2Item RestrictionsCharacterUDC (H40 ED)10 Allow NULL? 
95ZHMAXOMaximum Order ValueNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
96ZHMINOMinimum Order ValueNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
97ZHSI01Partial Order Shipments Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
98ZHEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
99ZHDTEDateDateGeneric Edit60
100ZHADVPAdvanced Sales Pricing (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
101ZHCP01Sales Price Based On DateCharacterUDC (40 DB)10 Allow NULL? 
102ZHUMB1Sales Price Retrieval UOMCharacterUDC (40 SU)10 Allow NULL? 
103ZHBUMCProcess UOM Conversions by BranchCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
104ZHCRDCCurrency Code - ToStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
105ZHCRRDCurrency Conversion Rate - DivisorNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
106ZHCPGPCustomer Price GroupStringUDC (40 PC)80 Allow NULL? 
107ZHLNIXLine Number - X-REFNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
108ZHORNNOrder Type Next NumberNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
109ZHAPRCAmount - Open OrderNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
110ZHAOPNAmount - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
111ZHFYFiscal YearNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
112ZHCTRYCenturyNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
113ZHTRR1Triangulation Rate - From CurrencyNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
114ZHTRR2Triangulation Rate - To CurrencyNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
115ZHCRCMCurrency Conversion Y/ZCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
116ZHTRD1Triangulation Rate - From CurrencyNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
117ZHTRD2Triangulation Rate - To CurrencyNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
118ZHDCFLExchange Rate Override - Dual CurrencyCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
119ZHRCUPUnedited record flagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
120ZHLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
121ZHVVTXActivate Vertex Tax Compliance SystemCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
122ZHTRARPayment Terms - A/RStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
123ZHEXR0Tax Expl CodeStringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
124ZHCRCECurrency Code - SourceStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
125ZHIAN8Address Number - Bond IssuedNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
126ZHIR01Integration Reference 01StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
127ZHIR02Integration Reference 02StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
128ZHIR03Integration Reference 03StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
129ZHIR04Integration Reference 04StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
130ZHIR05Integration Reference 05StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
131ZHVR03ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
132ZHSOORSource of OrderIntegerGeneric Edit110 Allow NULL? 
133ZHPMDTScheduled Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
134ZHRSDTPromised Delivery TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
135ZHRQSJDate - Requested ShipDateGeneric Edit60
136ZHPSTMTime - Future Time 2NumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
137ZHPDTTTime - Scheduled PickNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
138ZHOPTTTime - Original Promised DeliveryNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
139ZHDRQTRequested Delivery TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
140ZHADTMActual Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
141ZHADLJDate - Actual DeliveryDateGeneric Edit60
142ZHPBANAddress Number - Paid ByNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
143ZHITANAddress Number - Invoiced ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
144ZHFTANAddress Number - Forwarded ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
145ZHDVANAddress Number - Deliver ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
146ZHDOC1Document (Order # Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
147ZHDCT4Document TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
148ZHCORDChange Order NumberNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
149ZHBSCBuying Segment CodeStringUDC (42B BS)100 Allow NULL? 
150ZHBCRCCurrency Code - BaseStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
151ZHAUFTAddress Number to use for TaxCharacterUDC (42B UA)10 Allow NULL? 
152ZHAUFIAddress Number to use for TransportationCharacterUDC (42B UA)10 Allow NULL? 
153ZHOPBOOP Business ObjectiveStringUDC (34A BO)300 Allow NULL? 
154ZHOPTCOP Total CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
155ZHOPLDOP Latest Line DateDateGeneric Edit60
156ZHOPBKOP Number of BackordersNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
157ZHOPSBOP Number of SubstitutesNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
158ZHOPPSOP Promised StatusStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
159ZHOPPLOP Partial Order ShipmentCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
160ZHOPMSOP Allow Multi SourceCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
161ZHOPSSOP Allow SubstitutesCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
162ZHOPBAOP Allow BackordersCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
163ZHOPLLOP Partial Ship Line ItemsCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
164ZHSOEFSales Order Entry MBF Internal FlagsStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
165ZHPRAN8Partner Address NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
166ZHOPPIDOpportunity NumberNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
167ZHSDATTNSold To AttentionStringGeneric Edit500 Allow NULL? 
168ZHSPATTNShip To AttentionStringGeneric Edit500 Allow NULL? 
169ZHOTINDOrder Type IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
170ZHPRCIDLNPartner Contact Line Number IDNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
171ZHCCIDLNCustomer Contact Line Number IDNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
172ZHSHCCIDLNShip To Cust Contact Line Num IDNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 

TOP812 | 42 | F42UI01 INDEXES

NumberDescription
1ComputerID Job No (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1CTIDComputer IDAscending
2JOBSJob NumberAscending
3DOCODocument (Order No Invoice etc.)Ascending
4DCTOOrder TypeAscending
5KCOOOrder Company (Order Number)Ascending
2AddressNo BrPlnt A
ElementAliasDescriptionSequence
1CTIDComputer IDAscending
2PEIDProcess IDAscending
3TCIDTransaction IDAscending
4AN8Address NumberAscending
5MCUBusiness UnitAscending
6CRCDCurrency Code - FromAscending
7SHANAddress Number - Ship ToAscending
3ComputerID OrderNo
ElementAliasDescriptionSequence
1CTIDComputer IDAscending
2DOCODocument (Order No Invoice etc.)Ascending
3DCTOOrder TypeAscending
4KCOOOrder Company (Order Number)Ascending