JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

219 COLUMNS | 35 INDEXES | Print definition?920 | 05T | F06116 TABLE

05T: Time Entry
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1920F06116YT21935Employee Transaction Detail FileTransaction Files05T: Time EntryBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT YTAN8, YTPALF, YTPRTR, YTRCCD, YTCKCN, YTAM, YTCO, YTHMCO, YTHMCU, YTMCU, YTOBJ, YTSUB, YTRCO, YTGMCU, YTGOBJ, YTGSUB, YTSBL, YTSBLT, YTWR01, YTMCUO, YTMAIL, YTPHRW, YTOPSQ, YTRILT, YTITM, YTPCUN, YTUM, YTPHRT, YTPPRT, YTBHRT, YTPBRT, YTBDRT, YTSHRT, YTSHFT, YTSHD, YTPAYM, YTLD, YTGPA, YTDPA, YTRCPY, YTSAMT, YTUN, YTJBCD, YTJBST, YTWST, YTWCNT, YTWCTY, YTWCMP, YTWET, YTGENA, YTWCAM, YTWCMB, YTGENB, YTWCMO, YTGENO, YTWCMX, YTGENX, YTWCBN, YTHMO, YTPDBA, YTPB, YTDEDM, YTSALY, YTNMTH, YTPFRQ, YTFY, YTDGL, YTPN, YTDWK, YTDW, YTPPED, YTPPP, YTDTBT, YTTCDE, YTEQCO, YTEQWO, YTEQCG, YTQOBJ, YTERC, YTEQRT, YTEQGR, YTEQHR, YTEXR, YTP001, YTP002, YTP003, YTP004, YTUSER, YTCMMT, YTCKDT, YTUAMT, YTYST, YTICU, YTGICU, YTDICJ, YTUPMJ, YTPID, YTANI, YTCTRY, YTANN8, YTPGRP, YTPAYG, YTPAYN, YTSFLG, YTWS, YTPCK, YTICC, YTICS, YTCMTH, YTACO, YTAI, YTSEC$, YTOHF, YTDEP1, YTDEP2, YTDEP3, YTDEP4, YTDEP5, YTDEP6, YTTT01, YTTT02, YTTT03, YTTT04, YTTT05, YTTT06, YTTT07, YTTT08, YTTT09, YTTT10, YTTT11, YTTT12, YTTT13, YTTT14, YTTT15, YTUSR, YTEPA, YTBFA, YTRTWC, YTGENR, YTADV, YTSTIP, YTALPH, YTIIAP, YTFICM, YTDTAB, YTDTSP, YTYST1, YTCKCS, YTALT0, YTPOS, YTACTB, YTABR1, YTABT1, YTABR2, YTABT2, YTABR3, YTABT3, YTABR4, YTABT4, YTBLGRT, YTRCHGAMT, YTFBLGRT, YTFRCHGAMT, YTCRR, YTCRCD, YTCRDC, YTRCHGMODE, YTLTTP, YTRKID, YTTELKFLG, YTAPPRCFLG, YTOTRULECD, YTTSKID, YTUPMT, YTTAXX, YTTELKPP, YTSCTR, YTSCRX, YTSVH, YTPAYLIA, YTTCFD, YTTCTD, YTHWPD, YTINSTID, YTTCUN, YTTCHC, YTTCHB, YTTCJT, YTTCJS, YTTCRT, YTTCSC, YTTCSD, YTTCBR, YTTCPC, YTTCWC, YTTCWS, YTTCJL, YTTCANI, YTTCRFLG, YTJBLC, YTCOPX, YTBPTX, YTCOPB, YTCMED, YTCOPR, YTGLBN, YTWCEX, YTGLEX, YTLDID, YTLDED, YTTTAP, YTINVA, YTINRA, YTINEA, YTCRFL, YTCPTR, YTPCOR, YTAUSPTWW, YTAUBP FROM F06116

TOP920 | 05T | F06116 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1YTAN8Address NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
2YTPALFName - Alpha SortStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
3YTPRTRTransaction No. - PayrollNumericGeneric Edit90 Allow NULL? 
4YTRCCDRecord TypeCharacterUDC (07 RC)10 Allow NULL? 
5YTCKCNCheck Control NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
6YTAMAccount Mode - G/LCharacterUDC (H09 AM)10 Allow NULL? 
7YTCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
8YTHMCOCompany - HomeStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
9YTHMCUBusiness Unit - HomeStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
10YTMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
11YTOBJObject AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
12YTSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
13YTRCOCompany _ RechargeStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
14YTGMCUBusiness Unit - RechargeStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
15YTGOBJObject Account - RechargeStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
16YTGSUBSubsidiary - RechargeStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
17YTSBLSubledger - G/LStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
18YTSBLTSubledger TypeCharacterUDC (00 ST)10 Allow NULL? 
19YTWR01Categories - Work Order 01StringUDC (00 W1)40 Allow NULL? 
20YTMCUOBusiness Unit - ChargeoutStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
21YTMAILRouting Code - CheckStringUDC (06 CR)100 Allow NULL? 
22YTPHRWHours WorkedNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
23YTOPSQSequence Number - OperationsNumericGeneric Edit52 Allow NULL? 
24YTRILTLabor Type - Routing InstructionsCharacterUDC (06 AT)10 Allow NULL? 
25YTITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
26YTPCUNUnits - PiecesNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
27YTUMUnit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
28YTPHRTRate - HourlyNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
29YTPPRTRate - PieceworkNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
30YTBHRTRate - Base HourlyNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
31YTPBRTRate - Distribution (or Billing)NumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
32YTBDRTRate - Recharge BurdenNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
33YTSHRTRate - HourlyNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
34YTSHFTShift CodeCharacterUDC (06 SH)10 Allow NULL? 
35YTSHDAmount - Shift DifferentialNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
36YTPAYMMultiplier - Pay Type MultiplierNumericGeneric Edit52 Allow NULL? 
37YTLDPercent or AmountCharacterUDC (07 LD)10 Allow NULL? 
38YTGPAAmount - Gross PayNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
39YTDPAAmount - Distributed Gross PayNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
40YTRCPYRecharge AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
41YTSAMTAmount - Sales GeneratedNumericGeneric Edit112 Allow NULL? 
42YTUNUnion CodeStringUDC (06 UN)60 Allow NULL? 
43YTJBCDJob Type (Craft) CodeStringUDC (06 G)60 Allow NULL? 
44YTJBSTJob StepStringUDC (06 GS)40 Allow NULL? 
45YTWSTWork StateNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
46YTWCNTWork CountyNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
47YTWCTYWork CityNumericGeneric Edit40 Allow NULL? 
48YTWCMPWorker's Comp. Insurance CodeStringUDC (00 W)40 Allow NULL? 
49YTWETSub Class - Workers CompCharacterUDC (07 WH)10 Allow NULL? 
50YTGENAGeneral Liability Premium AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
51YTWCAMWorkers Comp Premium AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
52YTWCMBWorkers Comp Premium BaseNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
53YTGENBGeneral Liability Premium BaseNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
54YTWCMOWorkers Comp Overtime AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
55YTGENOGeneral Liability Overtime AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
56YTWCMXWorkers Comp Excludable AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
57YTGENXGeneral Liability Excludable AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
58YTWCBNWorkers' Compensation Benefit AmountNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
59YTHMOMonth - Update of HistoryNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
60YTPDBADBA CodeNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
61YTPBSource of PayCharacterUDC (06 PB)10 Allow NULL? 
62YTDEDMMethod of CalculationCharacterUDC (06 DM)10 Allow NULL? 
63YTSALYPay Class (H/S/P)CharacterUDC (05A PK)10 Allow NULL? 
64YTNMTHEffect on GLCharacterUDC10 Allow NULL? 
65YTPFRQPay FrequencyCharacterUDC (06 PF)10 Allow NULL? 
66YTFYFiscal YearNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
67YTDGLDate - For G/L (and Voucher)DateGeneric Edit60
68YTPNPeriod Number - General LedgerNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
69YTDWKDate - WorkedDateGeneric Edit60
70YTDWDay of the WeekCharacterUDC (06 DW)10 Allow NULL? 
71YTPPEDDate - Pay Period EndingDateGeneric Edit60
72YTPPPPay Period of the MonthCharacterUDC (07 MP)10 Allow NULL? 
73YTDTBTDate - Time Clock Start Date and TimeNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
74YTTCDEDate Time Clock EndNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
75YTEQCOCompany - EquipmentStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
76YTEQWOEquipment Worked OnStringGeneric Edit90 Allow NULL? 
77YTEQCGEquipment WorkedStringGeneric Edit90 Allow NULL? 
78YTQOBJEquipment Object AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
79YTERCEquipment Rate CodeStringUDC (00 RC)20 Allow NULL? 
80YTEQRTBilling Rate - EquipmentNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
81YTEQGRAmount _ Equipment GrossNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
82YTEQHRHours - EquipmentNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
83YTEXRName - Remark ExplanationStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
84YTP001Category Codes - Payroll1StringUDC (06 01)30 Allow NULL? 
85YTP002Category Codes - Payroll2StringUDC (06 02)30 Allow NULL? 
86YTP003Category Codes - Payroll3StringUDC (06 03)30 Allow NULL? 
87YTP004Category Codes - Payroll4StringUDC (06 04)30 Allow NULL? 
88YTUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
89YTCMMTCheck Comment (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
90YTCKDTDate - Pay CheckDateGeneric Edit60
91YTUAMTAmount - UprateNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
92YTYSTProcessed CodeCharacterUDC (07 YW)10 Allow NULL? 
93YTICUBatch NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
94YTGICUGeneral Ledger Batch NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
95YTDICJDate - Batch (Julian)DateGeneric Edit60
96YTUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
97YTPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
98YTANIAccount Number - Input (Mode Unknown)StringGeneric Edit290 Allow NULL? 
99YTCTRYCenturyNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
100YTANN8Address Number-Provider/TrusteeNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
101YTPGRPDeduct/Benefit Override CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
102YTPAYGEffect on Gross PayCharacterUDC (07 PA)10 Allow NULL? 
103YTPAYNEffect on Net PayCharacterUDC (07 PA)10 Allow NULL? 
104YTSFLGVoid Flag (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
105YTWSWork Schedule CodeCharacterUDC (05A WS)10 Allow NULL? 
106YTPCKMethod of PrintingCharacterUDC (05A PT)10 Allow NULL? 
107YTICCInterim Check CodeCharacterUDC (07 IC)10 Allow NULL? 
108YTICSInterim Check StatusCharacterUDC (07 IC)10 Allow NULL? 
109YTCMTHShift Diff Calc SequenceCharacterUDC (07 CO)10 Allow NULL? 
110YTACOAvailable DBACharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
111YTAIType - SalesCharacterUDC10 Allow NULL? 
112YTSEC$Security IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
113YTOHFOvertime CodeCharacterUDC (07 OH)10 Allow NULL? 
114YTDEP1Deduction Period 1CharacterUDC (05A DD)10 Allow NULL? 
115YTDEP2Deduction Period 2CharacterUDC (05A DD)10 Allow NULL? 
116YTDEP3Deduction Period 3CharacterUDC (05A DD)10 Allow NULL? 
117YTDEP4Deduction Period 4CharacterUDC (05A DD)10 Allow NULL? 
118YTDEP5Deduction Period 5CharacterUDC (05A DD)10 Allow NULL? 
119YTDEP6Deduction Period 6CharacterUDC (05A DD)10 Allow NULL? 
120YTTT01Non-Taxable Authority Types 01StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
121YTTT02Non-Taxable Authority Types 02StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
122YTTT03Non-Taxable Authority Types 03StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
123YTTT04Non-Taxable Authority Types 04StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
124YTTT05Non-Taxable Authority Types 05StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
125YTTT06Non-Taxable Authority Types 06StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
126YTTT07Non-Taxable Authority Types 07StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
127YTTT08Non-Taxable Authority Types 08StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
128YTTT09Non-Taxable Authority Types 09StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
129YTTT10Non-Taxable Authority Types 10StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
130YTTT11Non-Taxable Authority Types 11StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
131YTTT12Non-Taxable Authority Types 12StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
132YTTT13Non-Taxable Authority Types 13StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
133YTTT14Non-Taxable Authority Types 14StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
134YTTT15Non-Taxable Authority Types 15StringUDC (06 TX)20 Allow NULL? 
135YTUSRPayroll Lockout IdentificationStringGeneric Edit180 Allow NULL? 
136YTEPAAmount - Entered Gross PayNumericGeneric Edit92 Allow NULL? 
137YTBFABenefit FactorNumericGeneric Edit118 Allow NULL? 
138YTRTWCRate - Workers Comp InsuranceNumericGeneric Edit95 Allow NULL? 
139YTGENRRate - Workers Comp Gen LiabilityNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
140YTADVAdvance on PayCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
141YTSTIPBatch Timecard Offsite FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
142YTALPHName - AlphaStringGeneric Edit400 Allow NULL? 
143YTIIAPAuto Pay MethodsCharacterUDC (07 II)10 Allow NULL? 
144YTFICMTax Calc MethodCharacterUDC (06 TM)10 Allow NULL? 
145YTDTABTable CodeStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
146YTDTSPDate - Time StampNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
147YTYST1Status- Payroll 01CharacterUDC (07 YS)10 Allow NULL? 
148YTCKCSSpending Account Claim NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
149YTALT0G/L Posting Code - Alternate 0CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
150YTPOSPosition IDStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
151YTACTBActivity-Based Costing Activity CodeStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
152YTABR1Managerial Analysis Code 1StringGeneric Edit120 Allow NULL? 
153YTABT1Managerial Analysis Type 1CharacterUDC10 Allow NULL? 
154YTABR2Managerial Analysis Code 2StringGeneric Edit120 Allow NULL? 
155YTABT2Managerial Analysis Type 2CharacterUDC10 Allow NULL? 
156YTABR3Managerial Analysis Code 3StringGeneric Edit120 Allow NULL? 
157YTABT3Managerial Analysis Type 3CharacterUDC10 Allow NULL? 
158YTABR4Managerial Analysis Code 4StringGeneric Edit120 Allow NULL? 
159YTABT4Managerial Analysis Type 4CharacterUDC10 Allow NULL? 
160YTBLGRTRate - Billing RateNumericGeneric Edit153 Allow NULL? 
161YTRCHGAMTRate - Recharge AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
162YTFBLGRTRate - Billing ForeignNumericGeneric Edit153 Allow NULL? 
163YTFRCHGAMTRate - Recharge Amount ForeignNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
164YTCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
165YTCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
166YTCRDCCurrency Code - ToStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
167YTRCHGMODERecharge ModeCharacterUDC (05 RM)10 Allow NULL? 
168YTLTTPLeave TypeStringUDC (07 LV)20 Allow NULL? 
169YTRKIDLeave Request NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
170YTTELKFLGFlag - Time Entry LockoutCharacterUDC (07 LK)10 Allow NULL? 
171YTAPPRCFLGTimecard Offsite FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
172YTOTRULECDCode - Overtime RuleStringUDC (07 OR)30 Allow NULL? 
173YTTSKIDTask Unique Key IDNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
174YTUPMTTime - Last UpdatedNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
175YTTAXXTax Identification NumberStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
176YTTELKPPPublic FlagCharacterUDC (05T PP)10 Allow NULL? 
177YTSCTRSick Certificate RequiredCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
178YTSCRXSick Certificate ReceivedCharacterUDC (07 S5)10 Allow NULL? 
179YTSVHBenefit/Accrual TypeCharacterUDC (06 SV)10 Allow NULL? 
180YTPAYLIAPay In AdvanceCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
181YTTCFDTimecard From DateDateGeneric Edit60
182YTTCTDTimecard Thru DateDateGeneric Edit60
183YTHWPDHours Worked Per DayNumericGeneric Edit62 Allow NULL? 
184YTINSTIDInstance IdentifierStringGeneric Edit360 Allow NULL? 
185YTTCUNUnion Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
186YTTCHCHome Company Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
187YTTCHBHome Business Unit Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
188YTTCJTJob Type Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
189YTTCJSJob Step Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
190YTTCRTHourly Rate Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
191YTTCSCShift Code Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
192YTTCSDShift Differential Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
193YTTCBRBilling Rate Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
194YTTCPCPiece Rate Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
195YTTCWCWorkers Comp Code Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
196YTTCWSWorkers Comp Sub Class Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
197YTTCJLBusiness Unit Chargeout Timecard OverrdeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
198YTTCANIAccount Number Timecard OverrideCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
199YTTCRFLGTimecard Reprocess FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
200YTJBLCContract Labor CategoryStringUDC (06 G)60 Allow NULL? 
201YTCOPXComponent Pay FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
202YTBPTXBase Pay Transaction NumberNumericGeneric Edit90 Allow NULL? 
203YTCOPBComponent Pay BasisNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
204YTCMEDComponent Pay Calculation MethodCharacterUDC (05T CM)10 Allow NULL? 
205YTCOPRComponent Pay Amount Or RateNumericGeneric Edit93 Allow NULL? 
206YTGLBNGeneral Liability Benefit AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
207YTWCEXWorkers' Comp Excess AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
208YTGLEXGeneral Liability Excess AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
209YTLDIDLabor Distribution Period IDStringUDC (05T LD)50 Allow NULL? 
210YTLDEDLabor Period Ending DateDateGeneric Edit60
211YTTTAPTotal Time Accounting ProcessingCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
212YTINVAInvalid Labor Account NumberStringGeneric Edit290 Allow NULL? 
213YTINRAInvalid Recharge Account NumberStringGeneric Edit290 Allow NULL? 
214YTINEAInvalid Equipment Account NumberStringGeneric Edit290 Allow NULL? 
215YTCRFLTimecard Corrections FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
216YTCPTRCorrection Timecard Historical LinkNumericGeneric Edit90 Allow NULL? 
217YTPCORProcessed CorrectionCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
218YTAUSPTWWState Payroll Tax State Where WorkedStringUDC (06 SC)30 Allow NULL? 
219YTAUBPAustralia Payment TypeCharacterUDC (75A BP)10 Allow NULL? 

TOP920 | 05T | F06116 INDEXES

NumberDescription
1Address Num Date Work +B (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2DWKDate - WorkedAscending
3PRTRTransaction No. - PayrollAscending
2Address Num Date Work +A
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2DWKDate - WorkedAscending
3PHRTRate - HourlyAscending
3GL Batch
ElementAliasDescriptionSequence
1GICUGeneral Ledger Batch NumberAscending
4Address Num Check Cntrl +A
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2CKCNCheck Control NumberAscending
3WSTWork StateAscending
4WCNTWork CountyAscending
5WCTYWork CityAscending
5Address Num Check Cntrl +B
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2CKCNCheck Control NumberAscending
3PDBADBA CodeAscending
4SHRTRate - HourlyAscending
6Cost Center Date Work +A
ElementAliasDescriptionSequence
1MCUOBusiness Unit - ChargeoutAscending
2DWKDate - WorkedAscending
3ICUBatch NumberAscending
4PDBADBA CodeAscending
5AN8Address NumberAscending
6SUBSubsidiaryAscending
7Batch PR Trans Num
ElementAliasDescriptionSequence
1ICUBatch NumberAscending
2PRTRTransaction No. - PayrollAscending
8Company Home Address Num +A
ElementAliasDescriptionSequence
1HMCOCompany - HomeAscending
2AN8Address NumberAscending
3WSTWork StateAscending
4WCMPWorker's Comp. Insurance CodeAscending
5WETSub Class - Workers CompAscending
6RTWCRate - Workers Comp InsuranceAscending
7DEDMMethod of CalculationAscending
9Cost Center Address Num +A
ElementAliasDescriptionSequence
1MCUOBusiness Unit - ChargeoutAscending
2AN8Address NumberAscending
3MAILRouting Code - CheckAscending
4JBCDJob Type (Craft) CodeAscending
10Address Num Check Cntrl +C
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2CKCNCheck Control NumberAscending
3DWKDate - WorkedAscending
11PR Lockout
ElementAliasDescriptionSequence
1USRPayroll Lockout IdentificationAscending
12Cost Center Home Routing Code
ElementAliasDescriptionSequence
1HMCUBusiness Unit - HomeAscending
2MAILRouting Code - CheckAscending
13Date Work Batch +A
ElementAliasDescriptionSequence
1DWKDate - WorkedAscending
2ICUBatch NumberAscending
3PDBADBA CodeAscending
4AN8Address NumberAscending
14Batch Date Work +A
ElementAliasDescriptionSequence
1ICUBatch NumberAscending
2DWKDate - WorkedAscending
3AN8Address NumberAscending
15PR Transaction
ElementAliasDescriptionSequence
1PRTRTransaction No. - PayrollAscending
16Address Num Pay Deduct Ben
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2PDBADBA CodeAscending
17Cost Center Object Account +A
ElementAliasDescriptionSequence
1MCUBusiness UnitAscending
2OBJObject AccountAscending
3SUBSubsidiaryAscending
4SBLSubledger - G/LAscending
5SBLTSubledger TypeAscending
6DGLDate - For G/L (and Voucher)Ascending
7GICUGeneral Ledger Batch NumberAscending
8PDBADBA CodeAscending
9JBCDJob Type (Craft) CodeAscending
10JBSTJob StepAscending
18Rech Cost C Rech Obj Act +A
ElementAliasDescriptionSequence
1GMCUBusiness Unit - RechargeAscending
2GOBJObject Account - RechargeAscending
3GSUBSubsidiary - RechargeAscending
4SBLSubledger - G/LAscending
5SBLTSubledger TypeAscending
6DGLDate - For G/L (and Voucher)Ascending
7GICUGeneral Ledger Batch NumberAscending
8PDBADBA CodeAscending
9JBCDJob Type (Craft) CodeAscending
10JBSTJob StepAscending
19Cost Center Eq Obj Act +A
ElementAliasDescriptionSequence
1MCUBusiness UnitAscending
2QOBJEquipment Object AccountAscending
3SUBSubsidiaryAscending
4SBLSubledger - G/LAscending
5SBLTSubledger TypeAscending
6DGLDate - For G/L (and Voucher)Ascending
7GICUGeneral Ledger Batch NumberAscending
20Subledger Subledg Type +A
ElementAliasDescriptionSequence
1SBLSubledger - G/LAscending
2SBLTSubledger TypeAscending
3OPSQSequence Number - OperationsAscending
21Rech Cost C Eq Obj Accnt +A
ElementAliasDescriptionSequence
1GMCUBusiness Unit - RechargeAscending
2QOBJEquipment Object AccountAscending
3GSUBSubsidiary - RechargeAscending
4SBLSubledger - G/LAscending
5SBLTSubledger TypeAscending
6DGLDate - For G/L (and Voucher)Ascending
7GICUGeneral Ledger Batch NumberAscending
22Batch Address Num +A
ElementAliasDescriptionSequence
1ICUBatch NumberAscending
2AN8Address NumberAscending
3PRTRTransaction No. - PayrollAscending
23Address Num Assignment ID
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2TSKIDTask Unique Key IDAscending
24Assignment ID
ElementAliasDescriptionSequence
1TSKIDTask Unique Key IDAscending
2AN8Address NumberAscending
3DWKDate - WorkedAscending
4PDBADBA CodeAscending
25 Overtime Rule Address Num
ElementAliasDescriptionSequence
1OTRULECDCode - Overtime RuleAscending
2AN8Address NumberAscending
26Address Num PDBA +A
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2PDBADBA CodeAscending
3TAXXTax Identification NumberAscending
27Check Control Payroll Lockout
ElementAliasDescriptionSequence
1CKCNCheck Control NumberAscending
2USRPayroll Lockout IdentificationAscending
3AN8Address NumberAscending
4PDBADBA CodeAscending
5DWKDate - WorkedAscending
6PRTRTransaction No. - PayrollAscending
28AN8. TCDE
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2TCDEDate Time Clock EndAscending
29AN8 TELKPP
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2TELKPPPublic FlagAscending
30AN8 PAYLIA
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2PAYLIAPay In AdvanceAscending
31Leave Type
ElementAliasDescriptionSequence
1LTTPLeave TypeAscending
32Instance ID
ElementAliasDescriptionSequence
1INSTIDInstance IdentifierAscending
33AN8 BPTX
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2BPTXBase Pay Transaction NumberAscending
34AN8 TTAP LDED PDBA
ElementAliasDescriptionSequence
1AN8Address NumberAscending
2TTAPTotal Time Accounting ProcessingAscending
3LDEDLabor Period Ending DateAscending
4PDBADBA CodeAscending
35Batch User id AN8 Wrkdt PRTR
ElementAliasDescriptionSequence
1ICUBatch NumberAscending
2USERUser IDAscending
3AN8Address NumberAscending
4DWKDate - WorkedAscending
5PRTRTransaction No. - PayrollAscending